Tủ cấy vi sinh


Tủ cấy vi sinh

Tủ cấy vi sinh sử dụng để cấy trong phòng thí nghiệm sinh học. Tủ cấy vi sinh thổi tạo môi trường khí sạch trong phạm vi tủ bảo vệ mẫu vật thí nghiệm.